Sản phẩm cung cấp của dự án:
- Máy Scan Bookeye - BE4 - V2
- Phần mềm thư viện số
- Máy chủ
- Máy tính
- Máy photocopy
- Thiết bị an ninh thư viện cổng từ, camera quan sát
- Thiết bị nội thất thư viện
- Thiết bị mạng