Dự án mua sắm trang thiết bị cho các Khoa, phòng ban, thư viện nhà trường
Sản phẩm:
- Máy tính
- Máy in
- Máy Điều hoà không khí
- Máy Photo