- Trang bị 400 bản phần mềm Virus Kapersky cho toà soạn báo quân đội, gia hạn hàng năm