Dự án hiện đại hoá tạp chí Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2014 - 2018 của Bộ Quốc Phòng
Dự án trang bị:
- Máy quyét WT 25 khổ A2
- Phần mềm nhận dạng ký tự quang học ABBYY
- Phần mềm quản lý khai thác dữ liệu số DM-DILIB
- Máy tính
- Dịch vụ số hoá kho tạp chí